Vilniaus rajono sporto centras yra  biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti tinkamą valstybės sukurtos ir centrui perduotos valdyti sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros eksploatavimą sportininkų rengimo, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir sporto renginių organizavimo bei kitos visuomenei naudingos veiklos tikslais.

Vilniaus rajono sporto pagrindiniai veiklos tikslai- organizuoti ir vykdyti neformalųjį švietimą, sportinę veiklą, kokybiškai tenkinti visuomenės sporto, turizmo ir pramogų paslaugų poreikius , kuriuos apibrėžia galiojantys teisės aktai, per sportą skatinti jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti Vilniaus rajono savivaldybei Lietuvos ir tarptautinėse varžybose, sporto renginiuose, sudaryti sąlygas jaunimui ir suaugusiems užsiimti fizinių ugdymui, sveika gyvensena, ugdyti aukšto meistriškumo sportininkus.

Sporto centro uždaviniai:

 1. sudaryti sąlygas jaunimui ir suaugusiesiems ugdytis pagal neformaliojo švietimo sporto krypties programas;
 2. vykdyti kryptingą talentingų sportininkų paiešką, gabių sportininkų atranką ir ugdymą;
 3. rūpintis kūno kultūros plėtra bei gyventojų aktyvaus poilsio organizavimu Vilniaus rajono savivaldybėje, įvairiomis formomis populiarinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną;
 4. rengti projektus ir juos įgyvendinti siekiant pritraukti lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių;
 5. rūpintis Sporto centrui perduotų sporto bazių bei įrenginių būkle.

Sporto centro funkcijos:

 1. vykdyti ugdomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir sveikatą stiprinančius renginius;
 2. organizuoti ir vykdyti sportines varžybas ir kitus sportinius renginius;
 3. kontroliuoti ir koordinuoti Sporto centro sporto mokytojų, trenerių ir kitų darbuotojų darbą, rūpintis jų kvalifikacijos kėlimu, skatinimu;
 4. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kt.);
 5. koordinuoti sportinę veiklą rajone (sporto klubų, VšĮ, seniūnijų ir kt.);
 6. organizuoti ir vykdyti gyventojų laisvalaikio užimtumą;
 7. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos sporto šakų federacijomis, sporto draugijomis bei užsienio sporto organizacijomis;
 8. teikti metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais suinteresuotiems asmenims, įstaigoms bei organizacijoms;
 9. sudaryti sąlygas sportininkams ir komandoms bei klubams reprezentuoti rajoną respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 10. prižiūrėti ir eksploatuoti Savivaldybės patikėjimo teise Sporto centrui priskirtus valdyti sporto infrastruktūros objektus.
Mes randamės

Kalno g. 16B, Nemenčinė, LT-15174 Vilniaus r.

Darbo laikas

Pirm.– Penkt.: 8:00 – 17.00 val.

Šešt. – Sekm.: Nedirbame

Kontaktai

+370 (524) 09 636

El. paštas info@vrsc.lt